Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027

De nieuwe Regeling voor de kwaliteitsafspraken mbo (2024-2027) is op 14 maart in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling bevat de ‘spelregels’ voor de nieuwe kwaliteitsafspraken.

Volgens de regeling moeten scholen die aanspraak willen maken op de kwaliteitsgelden een integrale kwaliteitsagenda opstellen. In de agenda maken de scholen duidelijk hoe zij, samen met de partners in het werkgebied, de landelijke werkagenda vertalen naar de eigen praktijk.

Drie prioriteiten

In de werkagenda zijn drie prioriteiten geformuleerd: ‘gelijke kansen’, ‘de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt’ en ‘kwaliteit, onderzoek en innovatie’. Deze prioriteiten keren ook terug in de kwaliteitsagenda’s van de scholen. In de regeling zijn maatregelen opgenomen die scholen kunnen nemen om de doelen te halen. Een deel van die maatregelen hebben een verplicht karakter. Bij de andere maatregelen geldt het principe ‘pas toe of leg uit’.

Samenwerking

Een van de doelen van de regeling is dat scholen nauw samenwerken met interne en externe partners. Bij de interne partners gaat het in ieder geval om de ondernemingsraad en de studentenraad. Zij hebben instemmingsrecht op de kwaliteitsagenda. Ook ouders kunnen een rol spelen. Bij de externe partners gaat het onder andere om overheden en werkgeversorganisaties. Scholen nemen het initiatief om de partners te betrekken bij het opstellen van de agenda, maar ook bij de uitvoering ervan.

Indicatoren

Bij het opstellen van de kwaliteitsagenda maken scholen een nulmeting op basis van indicatoren. Gedurende de looptijd van de kwaliteitsafspraken blijven de scholen de indicatoren volgen. Op landelijk niveau wordt op basis van de informatie van scholen een overkoepelende monitor opgesteld. Door de indicatoren nauwgezet te volgen kan de sector leren welke maatregelen goed werken. Bij de nieuwe kwaliteitsafspraken wordt niet afgerekend op resultaten: de inspanning en het leren staan centraal.

Bekijk hier de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027