Veel vragen tijdens drukbezochte schrijverssessie nieuwe kwaliteitsagenda

De komende maanden werken alle scholen aan een kwaliteitsagenda voor de periode 2024-2027. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst kregen de schrijvers van de agenda’s uitleg over de eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de agenda’s stelt. Ook konden de aanwezigen onderling naar hartenlust tips uitwisselen.

Vanaf 2024 start een nieuwe periode van kwaliteitsafspraken voor de mbo-scholen. Scholen die aanspraak willen maken op de kwaliteitsgelden, stellen hiervoor een kwaliteitsagenda op. Hoe dat moet, staat beschreven in de regeling kwaliteitsafspraken. De regeling, die medio maart gepubliceerd is, roept bij scholen nog flink wat vragen op, zo blijkt tijdens de bijeenkomst.

Houvast

De werkagenda ‘Samen werken aan talent’, die ten grondslag ligt aan de kwaliteitsafspraken, bevat drie prioriteiten: ‘gelijke kansen’, ‘aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt’ en ´kwaliteit, onderzoek en innovatie’. In de regeling zijn onder deze drie prioriteiten in totaal elf doelstellingen geformuleerd. Zo valt onder de prioriteit gelijke kansen bijvoorbeeld het doel ‘gelijkwaardige behandeling van studenten’. Vervolgens bevat de regeling ook per doelstelling analyseonderdelen. Bij de doelstelling ‘gelijkwaardige behandeling van studenten’ gaat het bijvoorbeeld om een analyse van initiatieven als studentenverenigingen en introductieactiviteiten. ‘De regeling is wel erg gedetailleerd’, merkt een van de aanwezigen op. Gerda Mol-Korving, secretaris van de Commissie Kwaliteitsafspraken, beaamt dit. ‘Maar zie de regeling vooral als houvast, in plaats van last’, is het advies.

Vrijheid

Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk dat scholen veel vrijheid hebben bij het opstellen van de agenda. Veel scholen laten de kwaliteitsagenda aansluiten bij de eigen strategische agenda. Belangrijk is dat er een duidelijke argumentatie is voor de gemaakte keuzes. Daarom zijn alle scholen verplicht om een analyse te maken van hun uitgangspositie en die van het werkgebied van de school. Hiervoor kunnen zij de analyse-onderdelen uit de regeling gebruiken. Vervolgens kan de school beargumenteerd kiezen welke doelstellingen de school gaat nastreven. ‘Als uit de analyse blijkt dat een school al heel ver is op het gebied van een bepaalde doelstelling, kan het logisch zijn om geen maatregelen op deze doelstelling op te nemen in de agenda’, aldus Indira von Oven van de Commissie Kwaliteitsafspraken mbo.

Indicatoren

In de analysefase kunnen de scholen gebruikmaken van ruim twintig indicatoren. Sommige indicatoren zijn nu al beschikbaar, bijvoorbeeld via de JOB-monitor. DUO levert binnenkort aanvullende indicatoren aan. Voor sommige scholen is het schrikken dat dit pas in mei gebeurt. ‘Hoe kunnen we eind juni een agenda indienen, als deze gegevens zo laat komen?’, zo is de vraag. Het advies van de commissie is pragmatisch: maak in je analyse gebruik van de historische cijfers en trends die beschikbaar zijn. Ga in ieder geval niet wachten op de nieuwste cijfers.

Partners

Bij het opstellen van de kwaliteitsagenda wordt aan scholen gevraagd nauw samen te werken met interne en externe partners. Bij de interne partners gaat het onder andere om de ondernemingsraad en de studentenraad. Voor de planning is belangrijk dat de studenten- en ondernemingsraad instemmingsrecht hebben. Zo’n procedure neemt snel zes weken in beslag. Het is dus zaak tijdig de ondernemingsraad te betrekken bij de agenda en na te denken hoe zij bij de monitoring van de agenda betrokken kunnen zijn. Bij de externe partners gaat het onder andere om onderwijspartners, de lokale overheden en de regionale werkgevers. Ook hier is het belangrijk tijdig afspraken te maken met de partners. Via een ‘arbeidsmarktspel’ oefenen de aanwezigen alvast met het leggen van verbindingen met externe stakeholders.

Twee data

Het is de taak van de Commissie Kwaliteitsafspraken om de minister te adviseren over de agenda’s van de scholen. De commissie beoordeelt daarbij of een agenda voldoet aan de eisen uit de Regeling kwaliteitsafspraken 2024-2027. ‘De commissie werkt niet met een afvinklijstje, maar geeft een integraal oordeel’, legt Gerda Mol-Korving uit. Scholen kunnen kiezen uit twee data voor het indienen van de agenda: 30 juni of 1 oktober. In de maanden april en mei organiseert de commissie nog diverse online spreekuren. Scholen kunnen dan nog vragen voorleggen aan de commissie. Ook komt binnenkort een handreiking beschikbaar en wordt op de website een lijst met ‘frequently asked questions’ opgenomen. De komende maanden stelt de commissie alles in het werk om de schrijvers van de agenda’s met raad en daad bij te staan.