Wie is wie?

Wie is wie?

Klik op de portretten voor een nadere kennismaking met de leden van de commissie.

Antoinette Knoet-Michels (vz)

Mariska ten Heuw

Renata Voss

Yvonne Moerman-Van Heel

Margot Nijkamp-Diesfeldt

Ed van den Berg

André Timmermans

Klaas Verschuure

Antoinette Knoet-Michels

Goed MBO-onderwijs is van groot belang voor alle studenten, maar zeker ook voor de samenleving als geheel. Dat ik daaraan mag bijdragen in de rol van voorzitter van de commissie kwaliteitsafspraken vind ik eervol.Sinds mijn twintigste ben ik werkzaam in het onderwijs. Als docent en leidinggevende in het voortgezet onderwijs en vanaf 2000 als voorzitter van ROC ter AA in Helmond. Ik was onder andere lid van het bestuur van de de BVE Raad (de huidige MBO Raad), waar ik me in het bijzonder met de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt bezighield. Werken aan kwaliteit van onderwijs is mijns inziens ook samenwerken en leren van elkaar en van je stakeholders. Daarom zette ik me ook in als voorzitter van het bestuur Stichting Praktijkleren en als lid van het Kwaliteitscentrum Examinering KCE. Van 2011 tot 2019 ben ik lid geweest van de Provinciale Staten van Noord-Brabant namens de PvdA. Na mijn afscheid bij ROC ter AA heb ik nog enkele bestuursopdrachten uitgevoerd. Zo was ik tot december 2022 lid van de Raad van Toezicht van Aeres. Momenteel ben ik nog toezichthouder in het voortgezet onderwijs, de ouderen- en verpleeghuiszorg en voor een instelling die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Graag werk ik de komende tijd met de commissieleden en het mbo-veld aan ambitieuze kwaliteitsagenda’s waardoor de waarde voor studenten en de gehele samenleving nog kan toenemen.

Mariska ten Heuw

Ik vind de lokale overheid de boeiendste overheidslaag die er is, omdat de besluiten vaak direct gevolgen hebben voor inwoners, verenigingen en bedrijven. Na mijn gymnasium en studie politicologie heb ik dan ook altijd gewerkt in en voor het lokaal bestuur. Als ambtenaar, als wethouder, als raadslid en nu als als adviseur voor het Samenwerkingsplatform Sociaal Domein van de VNG. Ik heb me altijd in het bijzonder ingezet en betrokken gevoeld bij het overbruggen van de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een thema dat in de kwaliteitsagenda's 2019-2022, maar ook in de nieuwe periode evident aanwezig is. Daarnaast zie ik dat regionale samenwerking en de positie van mbo-scholen daarin steeds meer vorm en inhoud krijgt en dat samenwerking met overheden en bedrijfsleven vanzelfsprekend is.

 

Renata Voss

Vanuit verschillende invalshoeken - regelgeving, toezicht en bestuur - heb ik tot nu toe, en met groot genoegen, in en voor het onderwijs gewerkt. Als wetgevingsjurist heb ik bij het ministerie van OCW onderwijsbeleid vertaald in wetgeving. Als hoofdinspecteur voor het beroepsonderwijs heb ik risicogericht toezicht ingevoerd in het mbo en de invlechting van het examentoezicht bij de onderwijsinspectie vormgegeven. Als bestuurder van een mbo-instelling heb ik bijgedragen aan een sterke focus op kwaliteit en responsiviteit van het onderwijs in relatie met de directe omgeving. Als lid van diverse raden van toezicht van onderwijsinstellingen in verschillende regio's en als bestuurder van het openbaar funderend onderwijs in Rotterdam is mij duidelijk geworden hoe groot het samenbindend vermogen is van het onderwijs in een wijk, een stad, een regio. De maatschappelijke en economische betekenis van goed onderwijs is groot en in het beroepsonderwijs is dat heel direct zichtbaar en voelbaar. De ambitie om via kwaliteitsafspraken de inbedding in de regio en de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verhogen onderschrijf ik zeer en ik vind het mooi om daar via het lidmaatschap van deze commissie een bijdrage aan te mogen leveren.

Yvonne Moerman-van Heel

Passie voor onderwijs loopt als een rode draad door mijn werkzame leven. Een voor mij boeiende sector die ik vanuit diverse perspectieven heb beleefd. Met een start als bevlogen 19-jarige lerares in het primair onderwijs tot een afronding als lid van het College van Bestuur van een ROC; een functie die ik ruim twintig jaar met enthousiasme heb vervuld. Mijn focus lag daarbij vooral op personeel, onderwijsinnovatie en kwaliteitszorg. Hierbij heb ik veel gehad aan de jarenlange ervaring als docent Engels in het vo en het mbo. Beleidsmatig heb ik mijn steentje bij mogen dragen als lid van de Onderwijsraad en van het College voor Toetsing en Examens. Naast mijn werk in het onderwijs hebben mijn echtgenoot en ik ruim tien jaar een eigen bedrijf gehad. Ik heb me overal thuis gevoeld, maar toch het meest in het beroepsonderwijs. Een onderwijssector waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten en van elkaar afhankelijk zijn, net als in mij als persoon.

Margot Nijkamp-Diesfeldt

Als medeoprichter van ESTI – EcoSystem Thinking Institute ben ik gespecialiseerd in de menselijke factor binnen open innovatie. Op MT-niveau ben ik betrokken geweest bij organisaties als Packard Bell Europe, Intermec EMEA, Emergency One en Holst Centre. Mijn bijdrage ligt voornamelijk in Human Resources, Economics en Communication. Ik heb een groot geloof in het mbo, omdat daar de mensen vandaan komen die innovatie waar kunnen maken en kennis kunnen toevoegen aan de waardeketen. Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan naar de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt en schreef daarover het boek ‘Samenscholing Geboden’. Ook ben ik de bedenker van het ‘Deltaplan LLO’. Ik zie dat er nog veel verbeterd kan worden in de interactie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Met mijn kennis en ervaring in beleid, directievoering en open innovatie maak ik me binnen de commissie graag hard voor de blijvende verbinding tussen het mbo en de arbeidsmarkt.

Ed van den Berg

Bedrijfsleven en onderwijs lopen als een rode draad door mijn werkzame leven. Na afronding van de ETS in Amsterdam ben ik in 1976 gestart bij Xerox om snel de overstap te maken naar de MTS in Beverwijk als docent elektrotechniek. In de avonduren heb ik de 2e graads lerarenopleiding afgerond en een post HBO opleiding bedrijfskunde gevolgd; een variant op de Koninklijke route. Na diverse directiefuncties bij NS rail-infra structuur bleef het onderwijs trekken en keerde ik terug naar Nova College. Vanaf 2004 tot 1 juni 2018 ben ik daar bestuurder geweest. Als bestuurslid van het kwaliteitsnetwerk MBO richtte ik me op het stimuleren van de eigen regie van scholen op kwaliteitsverbetering. Met de kwaliteitsagenda ligt er een mooie uitdaging voor het mbo en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. De drievoudige opdracht van het mbo is voor mij een belangrijk ankerpunt. Het samenwerken met partners aan innovatie en verbetering kan rekenen op mijn warme belangstelling. Het mbo is goed en met de kwaliteitsagenda gaat het nog beter worden.

André Timmermans

In mijn hele loopbaan is de relatie tussen mens, opleiding, werk en arbeidsmarkt de grootste inspiratiebron. Als beroepskeuzeadviseur en arbeidsbemiddelaar en later in vele management-, directie- en bestuursfuncties bij Arbeidsvoorziening, CWI, UWV en SBB heb ik ervaren hoe belangrijk passend werk voor persoonlijke ontwikkeling, economische onafhankelijkheid en werking van de arbeidsmarkt is. Nu de personeelstekorten zich in vele sectoren opstapelen, is het van het grootste belang dat het opleidingsaanbod van de scholen optimaal is afgestemd op de behoefte van de (regionale) arbeidsmarkt. En dat studenten geprikkeld worden te kiezen voor beroepen die cruciaal zijn voor een goed functionerende samenleving. Niet alleen voor studenten die doorstromen uit het voortgezet onderwijs, maar ook voor volwassen die beter willen worden in hun vak of van beroep willen wisselen. Ik zie het als een belangrijke taak van de commissie om er op toe te zien dat de kwaliteitsagenda’s hiertoe aantoonbaar bijdragen.

Klaas Verschuure

Als dyslectisch stapelaar weet ik hoe belangrijk het is om gestimuleerd te worden en kansen te krijgen. Ik kreeg het vertrouwen van mijn docenten, dat vertrouwen geef ik graag door aan anderen. Mijn werkzame leven begon in de horeca, later combineerde ik dat met een studie bestuurskunde. Vervolgens was ik adviseur, ambtenaar en manager bij verschillende overheden. Daarbij was ik zestien jaar actief als raadslid, fractievoorzitter en wethouder in de lokale politiek van Utrecht. Als wethouder mocht ik met veel plezier en voor het eerst als een aparte portefeuille, het mbo voor mijn rekening nemen. Een grote eer om mij in te mogen zetten voor het mbo, het versterken van de positie van studenten en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ik blijf mij graag inzetten voor een kwalitatief sterk mbo, waar studenten de kansen krijgen zich te ontwikkelen met vaardigheden en competenties klaar voor een mooie toekomst.